Účely nevyžadující souhlas

... ty, ke kterým GDPR nevyžaduje váš souhlas

Účely, k nimž GDPR nevyžaduje váš souhlas:

Bez vašeho souhlasu mohou být osobní údaje ve škole zpracovávány pouze v souladu s GDPR na základě těchto právních titulů:

§ zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti - většina povinností vyplývá ze školského zákona a zákona o archivnictví;

§ zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce - předškolní vzdělávání je veřejným zájmem; je totiž realizací základní lidského práva na vzdělání ve smyslu čl. 33 Listiny základních práv a svobod;

§ zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů mateřské školy - těmito zájmy jsou zejména ochrana práv školy, zejména ochrana reputace a dobrého jména, ochrana majetku školy, ochrana majetku a zdraví žáků, zákonných zástupců i zaměstnanců školy, vymáhání pohledávek školy;

§ zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů - jde o situaci, kdy škola vystupuje jako smluvní partner.

Zde jsou vyjmenovány jednotlivé dílčí účely, které nevyžadují souhlas a využívají výše zmíněné právní tituly:

§ přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání - jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 20, § 28, § 36 a § 46 školského zákona, dále jde o veřejný zájem školy spočívající v realizaci vzdělávání a zajištění denního režimu dítěte ve škole a oprávněný zájem spočívající v potřebě znát historii vzdělávání žáka a zajištění jeho vzdělávacích potřeb;

§ rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 165 školského zákona;

§ žádost o odklad povinné školní docházky - jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 37 školského zákona;

§ sdělení o vzdělávání dítěte MŠ v cizině - jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 38 a násl. školského zákona;

§ vedení záznamů v třídní knize - jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 28 školského zákona;

§ žádost o přestup do jiné školy - jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 22 a § 49 školského zákona; dále jde o veřejný zájem školy spočívající v realizaci vzdělávání a zajištění denního režimu dítěte ve škole a oprávněný zájem spočívající v potřebě znát historii vzdělávání žáka a zajištění jeho vzdělávacích potřeb;

§ žádost o odhlášení žáka ze vzdělávání v MŠ - jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 22 a § 49 školského zákona;

§ posudek zdravotní způsobilosti (pro účely ozdravného pobytu, výuky plavání, uvolnění žáka z tělesné výchovy apod.) - jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 22 a § 28 školského zákona;

§ uvolnění žáka z vyučování - jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 28 a § 50 školského zákona;

§ stravování v MŠ - jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 28 školského zákona; zároveň jde o plnění smlouvy o poskytování služeb stravování (škola potřebuje znát např. číslo účtu pro bezhotovostní platby);

§ prezentace školy - jde o oprávněný zájem školy na prezentaci výsledků její činnosti, propagaci školy a hájení jejího dobrého jména a pověsti; osobní údaje jsou bez souhlasu zpracovány pouze v rozumně očekává míře; nedochází k profilování žáků ani zákonných zástupců na sociálních sítích;

§ seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem - jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 30 školského zákona;

§ oznámení o zahájení a rozhodnutí o ukončení o zahájení individuálního vzdělávání - jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 34b a § 35 školského zákona;

§ pořádání školních soutěží a olympiád - jde o veřejný zájem na zajištění vzdělávání žáků; osobní údaje mohou být bez souhlasu předány i organizátorovi soutěže;

§ zveřejňování autorských děl žáků a výsledků školních soutěží a olympiád - jde o veřejný zájem na zajištění vzdělávání žáků; zároveň může jít o oprávněný zájem školy na prezentaci jejího dobrého jména a pověsti, což zahrnuje i prezentaci sportovních výsledků žáků, školských děl, např. výtvarných či audiovizuálních děl žáků nebo záznamů uměleckých vystoupení žáků (hudebních, divadelních apod.);

§ organizování školy v přírodě a školních výletů - jde o veřejný zájem na zajištění vzdělávání žáků; zároveň jde o oprávněný zájem školy na zajištění bezpečného průběhu školy v přírodě; také půjde o zpracování na základě plnění smlouvy (úhrada ubytování, stravného apod.);

§ další činnosti, které lze považovat za zpracování osobních údajů.

Zde jsou vyjmenovány právní předpisy (dle důležitosti a četnosti používání), na základě kterých dochází ke zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu:

§ zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

§ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

§ zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

§ vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů,

§ vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů,

§ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

§ zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,

§ zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

§ zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

§ zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

§ zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,

§ zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

§ zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

§ zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

§ zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,

§ vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů,

§ vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Účely, k nimž GDPR vyžaduje váš souhlas:

Následující zpracování jsou zcela dobrovolná a záleží pouze na vás, zda na ně přistoupíte:

§ zveřejňování fotografií v tištěných médiích;

§ další činnosti, které lze považovat za zpracování osobních údajů nad rámec plnění zákonných či smluvních povinností, které nelze realizovat na základě oprávněného či veřejného zájmu.

Marketingové účely:

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků a zákonných zástupců třetím osobám soukromého práva za účelem marketingu (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky apod.). Obdobně se postupuje i u os